Reklamační řád
pro prodej paliv

Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží (dále jen Paliva)

Vyskytne-li se vada u zakoupeného Paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.

Kupující je povinen v protokolu o vadách uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace kupující předloží doklad o nákupu Paliva a odpovědný pracovník prodávajícího pořídí o reklamaci zápis, pokud byla reklamace uplatněna v příslušném termínu podle tohoto reklamačního řádu.

Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

 1. Vadou se rozumí odchylka od kvantitativních či kvalitativních parametrů Paliva stanovených kupní smlouvou resp. dokladem o prodeji (dále jen smlouva ), a zejména Katalogem výrobce
 2. Vadu paliva je kupující povinen prodávajícímu prokázat.
 3. Dodáním vadného paliva není smlouva porušena podstatným způsobem
 4. Kupující je povinen po přechodu vlastnického práva k palivu jej prohlédnout ihned, a to bez zbytečného odkladu .Prodávající nenese odpovědnost za později prokázané vady.
 5. Zjevné vady paliva (tj. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v katalogu výrobce) je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od přechodu vlastnického práva k palivu protokolem o vadách.to neplatí v případě vlastního odvozu paliva ze skladu prodávajícího, kdy si kupující osobně palivo nakládá, resp,  dává pokyn k jeho nakládce podle vlastního výběru tak, jak „stojí a leží“
 6. Skryté vady (tj. vady paliva zjistitelné laboratorním rozborem, zejména překročení maximálního obsahu popela v palivu než je určeno v katalogu) je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně po zjištění skryté vady, nejpozději však do 30 dnů od přechodu vlastnického práva k palivu protokolem o vadách, jehož přílohou bude zápis o provedení odběru vzorků a výsledcích laboratorní zkoušky.
 7. Skryté vady ja kupující povinen prokázat laboratorním rozborem kontrolního vzorku paliva odebraného z dodávky paliva, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy. Kupující je dále povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva pro nezávislý laboratorní rozbor.
 8. V protokolu o vadách kupující uvede popis vad paliva a přiměřenou slevu z kupní ceny. Protokol o vadách kupující dle možnosti doloží fotodokumentací.
 9. Oprávnění k uplatnění nároků z vad paliva vůči prodávajícímu má výlučně kupující.
 10. Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku paliva, u níž kupující uplatnuje nároky z vad, uskladnit odděleně od jiného paliva, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s palivem nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad prodávajícím.
 11. Kupující je povinen poskytnout kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 5 pracovních dnů od doručení protokolu o vadách oznámí kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení nároku z vad paliva dostaví.
 12. Jsou-li prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může kupující požadovat nárok z vad paliva, a to přiměřenou slevu z kupní ceny, která je je jediným nárokem kupujícího z vad paliva. Kupující, kterému vznikl nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou vadou paliva, na které se sleva vztahuje.
 13. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese prodávající jen tehdy, byla-li vada paliva prokázána.
 14. O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí maloobchodního prodeje nebo jím pověřený pracovník. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku paliva  odebraného z dodávky paliva, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy.
 15. Tento reklamační řád se nevztahuje na méně hodnotná paliva, nebo na paliva prodávaná za snížené ceny

Kontaktní osoby pro podávání reklamací

 • Josef Pospíšil
 • Ivana Lavičková

Kontakt

Najdete nás na adrese:
Znojemská 589 (VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ)
Jemnice

IČO: 08865191, DIČ: CZ7901241469

Tel: +420 568 450 359
Mobil: +420 774 890 287

propaljemnice@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá 7:00 - 15:00 hodin
SOBOTNÍ PRODEJ
8:00 - 10.00 hodin
STÁTNÍ SVÁTKY ZAVŘENO

https://toplist.cz/count.asp?logo=bc&ID=993879